Konferencja

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy, pogłębianie więzi nauki z praktyką, stworzenie forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich z uwzględnieniem zmian klimatu. Założeniem konferencji jest zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają rozwijać metody badawcze i doskonalić współpracę interdyscyplinarną. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych ze zjawiskami i procesami w atmosferze i hydrosferze oraz ich konsekwencjami w szeroko pojętej gospodarce wodnej w dobie zmian klimatu. Efektem konferencji będzie publikacja artykułów w materiałach konferencyjnych oraz w renomowanych czasopismach.

Konferencja odbywa się po raz drugi, po dziesięciu latach. Jest to doskonała okazja do prezentacji wyników badań i ich wykorzystania w nauce i gospodarce. Badania naukowe realizowane w ośrodkach naukowych pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju dyscypliny jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, instytucje, organizacje firmy, stowarzyszenia.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, specjalistów, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także stowarzyszenia. Konferencja, jako spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, obszarów działań i praktyki pozwoli na wspólne sformułowanie postulatów odnoszących się do pełnego wykorzystania najnowszego stanu wiedzy oraz obecnych wyzwań naukowych i inżynierskich.

Tematyka konferencji

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

 • monitoring i prognozowanie zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych,
 • procesy i zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w świetle zmian klimatu,
 • klimatyczne wyzwania dla gospodarki i środowiska,
 • zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi,
 • zarządzanie ryzykiem związanym z wodą,
 • ochrona i kształtowanie środowiska wodnego – szanse i zagrożenia – las i woda,
 • współczesne problemy gospodarki wodnej,
 • polityka wewnętrzna i transgraniczna w świetle realizacji Dyrektyw UE,
 • żegluga – stan obecny i wyzwania,
 • energetyka wodna – stan aktualny i perspektywy rozwoju.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym – Online.

Terminy

29.10.2021 – Nadesłanie kart zgłoszenia

29.10.2021 – Nadesłanie abstraktu oraz wskazanie preferowanej formy prezentacji (referat, poster)

05.11.2021 – Powiadomienie Autorów o przyjęciu referatów

15.11.2021 – Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN.

Opłata dla doktorantów i pracowników emerytowanych wynosi 50 zł – warunkiem uzyskania zniżki jest złożenie streszczenia pracy i uzyskanie akceptacji.

Studenci uczelni wyższych są zwolnieni z opłaty.

Opłata obejmuje:

 • materiały, w tym program wraz ze streszczeniami,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • wykład zamawiany.

Wpłaty:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa, u. Podleśna 61
KONTO: Pekao S.A., I O/W-wa, Filia nr 1, 47 1240 6973 1111 0010 9444 8495
Tytuł przelewu: konferencjawroclaw.XI2021.imię.nazwisko
Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09