Konferencja

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy, pogłębianie więzi nauki z praktyką, stworzenie forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich z uwzględnieniem zmian klimatu. Założeniem konferencji jest zainspirowanie uczestników do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, które sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, pozwalają rozwijać metody badawcze i doskonalić współpracę interdyscyplinarną. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych ze zjawiskami i procesami w atmosferze i hydrosferze oraz ich konsekwencjami w szeroko pojętej gospodarce wodnej w dobie zmian klimatu. Efektem konferencji będzie publikacja artykułów w materiałach konferencyjnych oraz w renomowanych czasopismach.

Konferencja odbywa się po raz drugi, po dziesięciu latach. Jest to doskonała okazja do prezentacji wyników badań i ich wykorzystania w nauce i gospodarce. Badania naukowe realizowane w ośrodkach naukowych pokazują, że współpraca na rzecz rozwoju dyscypliny jest bardziej efektywna, gdy są w nie zaangażowane różnorodne środowiska, instytucje, organizacje firmy, stowarzyszenia.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, specjalistów, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także stowarzyszenia. Konferencja, jako spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, obszarów działań i praktyki pozwoli na wspólne sformułowanie postulatów odnoszących się do pełnego wykorzystania najnowszego stanu wiedzy oraz obecnych wyzwań naukowych i inżynierskich.

Tematyka konferencji

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

 • monitoring i prognozowanie zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych,
 • procesy i zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w świetle zmian klimatu,
 • klimatyczne wyzwania dla gospodarki i środowiska,
 • zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi,
 • zarządzanie ryzykiem związanym z wodą,
 • ochrona i kształtowanie środowiska wodnego – szanse i zagrożenia – las i woda,
 • współczesne problemy gospodarki wodnej,
 • polityka wewnętrzna i transgraniczna w świetle realizacji Dyrektyw UE,
 • żegluga – stan obecny i wyzwania,
 • energetyka wodna – stan aktualny i perspektywy rozwoju.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Aula im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław

Terminy

 • 10.03.2020 – Nadesłanie kart zgłoszenia
 • 10.03.2020 – Nadesłanie abstraktu oraz wskazanie preferowanej formy prezentacji (referat, poster)
 • 30.04.2020 – Powiadomienie Autorów o przyjęciu referatów
 • 30.06.2020 – Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Opłaty

 1. Opłata konferencyjna wynosi 800 PLN.
 2. Opłata dla doktorantów  – opłata 400 zł – warunkiem uzyskania zniżki jest złożenie streszczenia pracy i uzyskanie akceptacji.
 3. Opłata obejmuje:
  • materiały, w tym program wraz ze streszczeniami prezentacji i posterów,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • wykład zamawiany,
  • uroczysta kolacja (9.09.2020),
  • lunch w dniach 9.09. oraz 10.09.2020 r.,
  • kawa, herbata w przerwach obrad,
  • karta komunikacyjna MPK Wrocław.
 4. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, kosztów podróży.
 5. Wpłaty:
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
  01-673 Warszawa, u. Podleśna 61
  KONTO: Pekao S.A., I O/W-wa, Filia nr 1, 47 1240 6973 1111 0010 9444 8495
  Tytuł przelewu: konferencjawroclaw.09092020.imię.nazwisko
  Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09